0017 Aš 

Kříž s oblými rameny, v noze přeražený a odborně
opravený.
Rozměry: 109x86x 18 cm.
Byl několikrát přemístěn. Stával na Křížové louce,
později u cesty na centrální hřbitov. V roce 1983
byl nalezen na pozemku popisného čísla 10 v Klic-
perově ulici a po opravě r. 1985 byl přesunut zpět
k hřbitovní cestě.

0018 Aš 

Robustní kříž o jednom rameni.
Rozměry: 100x85x25 cm.
Stával u staré cesty z Mokřin do Aše a byl povozy
často poškozován. Proto byl dvakrát přemístěn.
Dnes stojí na pozemku zš v Hlávkově ulici v Aši.

0019 Aš 

Nazad nachýlený žulový kříž se stopami po zása-
zích střel
Rozměry: 106x :2x20 cm.
Stojí asi 0.5 km západně od Kvapilovy ulice, na
prameništi ašské vodárny v Krásné.

0912 Aš 

Jen málo poškozený, dobře kamenicky opracova-
ný kamenný kříž. jehož rozměry, ačkoli byl mno-
hokrát popsán, neznáme. Jeho podobu namaloval
Karel Šrámek (1933) a fotografoval neznámý au-
tor, jehož negativy byly nalezeny v karlovarském
archivu. V té době stál asi 300 m od zastávky Aš -
předměstí na cestě k vodárně. V současnosti nebyl
nalezen.

0913 Aš 

Další z kamenných křížů. jejichž podoba se zacho-
vala jen na negativech v karlovarském archivu.
V literatuře byl několikrát popsán, naposledy v ro-
ce 1940.
Rozměry: 55x40 cm.
Stál západně od budovy gymnasia u cesty do Pre-
xu v SRN. V poválečných soupisech památek se již
nenalézá.

0023 Hazlov 

Silný kamenný kříž. Tělo kříže se k terénu klínovi-
tě rozšiřuje. Není jisté, zda zápis v O.A. v Chebu
o usmíření vraždy Hanse Lihthera z roku 1467 se
vztahuje k tomuto kříži nebo ke kříži č. 0571
(Dreyhausen 1940).
Rozměry: 145x90x20 cm.
Stojí u vojenského statku na začátku úvozu, který
vede na Špitálský vrch.

0026 Hazlov 

Nazad nachýlený žulový kříž se zkrácenými rame-
ny.
Rozměry: 85x54x22 cm.
Stojí na okraji obce při staré cestě na hrad Ostroh
naproti popisnému číslu 404. Vedle je kříž č. 0027
a 0023, který sem byl přesunut ze Skalky.

0027 Hazlov 

Nepravidelný kamenný kříž. Na čele ozdoben vy-
sekaným obrysem krátkého silného meče a vpra-
vo od něho trojúhelníkovým předmětem, který
snad může být klínem.
Rozměry: 102x89x 16 cm.
Stojí ve skupině s kříži č. 0023 a 0026 naproti čp.
404.

0924 Hazlov 

Kamenný kříž bez pravého ramena s obnaženým
soklem.
Rozměry: 45x33x23 cm.
Kříž byl často uváděn v regionální literatuře (Wil-
helm 1902, Alberti 1898), ale při stavbě nádraží
roku 1913 byl odstraněn (Alberti 1934). Stál neda-
leko nádraží, u cesty, poblíž borovice se svatým ob-
rázkem.

0933 Hranice 

Nízký nepravidelný kříž.
Rozměry: 70x66 cm.
Několikrát byl popsán v regionální literatuře
a tam také zobrazen (Alberti 1898). Při stavbě síd-
liště roku 1960 byl odstraněn a posléze skončil
v základech garáže.

0942 Krásná 

Nízký kříž s nápadně malou hlavou. Existuje v pa-
měti místních obyvatel, ale nepodařilo se zjistit
kdy a kým byl odstraněn.
Rozměry: 105x90x23 cm.
Stál na rozcestí staré cesty do Štítar a Hofu (SRN),
používané do roku 1833, na místě, kde zhrzený
milenec povraždil svatební průvod.

0024 Lipná 

Hrubý žulový kříž. Na čele text: IHS 1675011 A..HAT
EIN VATTER SEIN KIND MIT EINE MESER ERSTO..EN.
Nápis svědčí o události, při níž otec zavraždil své-
ho syna Jošta a byl 7. března 1676 popraven me-
čem (Alberti 1940).
Rozměry: 100><87><23 cm.
Kříž byl nalezen roku 1980 asi 150 m za posledním
přejezdem na vysokém břehu Ostrožského potoka
a později na místě znovu postaven

0020 Podhradí 

Dříve přesně opracovaný, nyní vlivem času značně
poškozený kamenný kříž, podle tradice postavený
na místě, kde zahynul sedlák pod převráceným
vozem. Ve skutečnosti byl postaven 1.2. 1290 He-
inrichem z Plavna na hranici ašské farnosti, jak
o tom svědčí listina uložená v městském archivu
v Plavně (SRN).
Rozměry: 93x99x15 cm.
Je u zastávky autobusů Marak u čp. 314.

0021 Podhradí 

Kamenný kříž s poškozenou hlavou. Ve středu ob-
rys radlice. Má připomínat smrt čeledína. který
byl usmýkán při orání splašenými koňmi.
Rozměry: 95x90x25 cm.
Stojí v obci u bývalé školy, dnes čp. 297, pod úrov-
ní silnice, opřen o zídku zahrady.

0025 Polná 

Latinský kříž, erozí jen málo poškozený, nesoucí
na přístupnější straně vryp meče a na odvrácené
straně malý latinský křížek.
Rozměry: 11x92x19 cm.
Stojí u rozcestí z Polné do Táborské, vedle rozvalin
božích muk.

0652 Polná 

Žulový plochý kámen, jen vzdáleně připomínající
řecký kříž. Není uveden v žádném soupisu a je nut-
no ho brát v úvahu s pochybností.
Rozměry: 101 x 120x25 cm.
Stojí přesně na státní hranici u hraničního kame-
ne č. 9/8.

0653 Polná 

Původně latinský kříž, dnes jen o jednom rame-
ni. O místě se vypráví, že zde zabil sedlák ovčáka,
a proto se petroglyf na objektu vykládá někdy jako
motyka a jindy jako sekera. Oba předměty mohou
být vražedná zbraň.
Rozměry: 140x8Ox29 cm.
Stojí na západ od Polné, vlevo u cesty ke státní hra-
nici.

0956 Polná 

Torzo kříže bez ramen s ondřejským křížkem mezi
uraženými rameny. Jeho podobu nám zachova-
la fotografie neznámého autora, která je uložena
v karlovarském archivu. Roku 1933 jej nakreslil
Karel Šrámek.
Rozměry: 100x45 cm.
Stával za Polnou, blízko odbočky do Táborské. Do-
sud nebyl nalezen.

0022 Trojmezí 

Kamenný kříž se silným dříkem a krátkými za- 
oblenými rameny nachýlený nazad v úhlu 70°.
Označuje místo souboje dvou důstojníků.
Rozměry: 104 x 76 cm. '
Stojí poblíž styku státní hranice ČR se zemskou
hranicí bavorskou a saskou.